Gemeentewapen Smallingerland

 

 

Op deze website vindt u het resultaat van historisch onderzoek naar de geschiedenis van de Friese gemeente Smallingerland. Onder "genealogie" vindt u kwartierstaten van bekende Smallingerlanders.

Mijn genealogische website is per 26 april 2013 opgeheven.

Hiervoor is in de plaats gekomen een geheel nieuwe homepage. 


Disclaimer:

Deze website is gemaakt door Klaas J. Bekkema. Niets van deze website mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor is gegeven door de samensteller. Schriftelijke toestemming kunt u opvragen door middel van een e-mail te sturen . Na toestemming bij elke vorm van publikatie altijd de bron vermelden.
De gegevens mogen nimmer voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Dizze webside is makke troch Klaas J. Bekkema. Neat fan dizze webside mei op hokker wize dan ek fermeardere wurde en/of iepenbier makke wurde troch middel fan druk, fotokopy, mikrofilm, elektronysk of op hokker oare wize ek, sûnder foarôfgeande skriflike tastimming dêrfoar jûn is troch de gearstaller. Skriftlike tastimming kin jo opfreegje troch middel fan in e-meel te stjoeren. Nei tastimming by eltse foarm fan publikaasje altiten de boarne fermelde. De gegevens meie nea foar kommersjele doelen brûkt wurde.

This website is prepared by Klaas J. Bekkema. All rights reserved. No part of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, electronically or any other means, without prior written permission from the compiler. A written permission can only be obtained by sending an e-mail. After permission for each form of publication, the source always has to be mentioned. The data may never be used for commercial purposes.

Diese Website ist hergestellt worden von Klaas J. Bekkema. Nichts aus dieser Website darf auf welche Weise dann auch öffentlich gemacht werden, durch Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder auf welche andere Weise, ohne vorhergehende schriftliche Erlaubnis vom Verfasser. Eine schriftliche Erlaubnis können Sie allein bekommen durch ein E-Mail zu senden .Nach Erlaubnis muss für jeder Art immer die Quelle erwähnt werden. Die Daten dürfen nie für kommerzielle Zwecke genutzt werden.On this website you will find the results of historical research on the local history of Smallingerland, one of the municipalities in the province of Friesland in the Netherlands. Under "genealogie" you will find pedigrees of well known people from Smallingerland. The data are only available in DUTCH.

My genealogical website has been closed April 26 2013.

I made now a complete new homepage.

Klaas J. Bekkema

Begonnen: 16 november 2001.

Bijgewerkt: 19 april 2017.

Start